TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 – 11 ธันวาคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 45 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบทักษะเฉพาะทาง
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5