รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • เคมีวิศวกรรม
  • ธรณีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ชีวเคมี
  • วัสดุศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
  • เทคโนโลยีทางอาหาร
 • (หน้า 3)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/พสวท.
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.) และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
 • (หน้า 3, 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกำหนด

จำนวนที่รับ

 • 308 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18