TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 15 ธันวาคม 2561
  • (TCAS รอบ 1)
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
    • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    • เทคโนโลยีสารสนเทศ
    • ทรัพยากรประมง
    • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
    • เทคโนโลยีอาหาร
    • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
    • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    • การจัดการงานวิศวกรรม
    • ระบบสารสนเทศ
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    • พัฒนาธุรกิจ
    • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
    • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
    • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
    • การจัดการรัฐกิจ
    • การบัญชี-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • รวม 1,160 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6