โครงการรับตรง พร้อมทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

โครงการรับตรง พร้อมทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า จัดเป็นทุน 2 ประเภท คือ ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน

1. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
ทุนการศึกษาตามการพิจารณา ของภาควิชาเสนอต่อคณะทำงานการศึกษา เพชรพระจอมเกล้านักวิชาการดีเด่น ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือจะเป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในคาบที่ 2 ขึ้นไปของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หรือเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติ

2 ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้านระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านความสามารถพิเศษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ
– ด้านกีฬา
– ด้านศิลปวัฒนธรรม
– ด้านความเป็นผู้นำ
– ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านวิชาการ สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • นักศึกษาจัดทำแผนพัฒนาของตนเองรายปี โดยการวางแผนร่วมกับคณะอนุทำงานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
 • เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
 • นักศึกษาต้องนำเสนอ Learning outcome จากการทำกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อประเมินศักยภาพนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • ต้องสามารถถ่ายทอด ปฏิบัติและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม มจธ. ในการพัฒนาความเป็นผู้นำ

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • เสนอชื่อโดยคณะกรรมการคณะและสาขาวิชา
 • เสนอชื่อจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10