รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการเกษตรทายาท ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการเกษตรทายาท ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเกษตรทายาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีจุลินทรีย์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต และผู้ปกครองจะต้องเป็นญาติสายตรงของบิดา-มารดา (พี่หรือน้องเท่านั้น) เป็นผู้ที่มีอาชีพหลักทางการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัว โดยต้องมีเอกสารรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์