รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สถิติ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 5)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการละคร
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการและการสอนกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการ
  • การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 11)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 12)
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 7, 17 และ 18
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีเอกสารรับรอง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 869 คน
 • (หน้า 14)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: