รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง
  • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมระบบควบคุม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
  • (หน้า 6)
 • โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่ม เติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์