รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์
  • กายอุปกรณ์ศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทยศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา
  • โครงการทุนพสวท.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
  • ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน-นานาชาติ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะกายภาพบําบัด
  • กิจกรรมบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา
  • การออกกำลังกายและการกีฬา-ฟุตบอล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • การบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: