รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏนครปฐม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏนครปฐม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พละศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • การจัดการอาหาร
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิทยาการข้อมูล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรีศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ศิลปศึกษา
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษ
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ออกแบบดิจิตอลอาร์ต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • ธุรกิจศึกษา
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การบัญชี
  • การประชาสัมพันธ์
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 11)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 9)

จำนวนที่รับ

 • 3,280 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: