รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษา
  • 19 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 19 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561
 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 7)

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภทคัดเลือกเรียนดี
 • ประเภทคัดเลือกความสามารถพิเศษ
  • ด้านกีฬา
  • ด้านดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)
  • ด้านนาฏศิลป์
  • ด้านศิลปะและหัตถกรรม
  • ด้านผู้นำ
 • (หน้า 2, 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิคส์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ดนตรีสากล
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • พัฒนาชุมชน
  • นิติศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การเมืองท้องถิ่น
  • การบริหารจัดการภาครัฐ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและบริการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-ต่อเนื่อง
  • การตลาด-ต่อเนื่อง
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-ต่อเนื่อง
  • การจัดการ-ต่อเนื่อง
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทของการคัดเลือก
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครผ่านสถานศึกษา
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
 • (หน้า )

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: