รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ง
  • สถิติประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ธุรกิจโรงแรม
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • การพัฒนาชุมชน
  • การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 10)
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 12)
 • คณะนิติศาสตร์
  • อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 14)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 14)
 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • พละศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
  • การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
  • การปฐมศึกษา
  • (หน้า 15)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เกษตรศาสตร์
  • การประมง
  • สัตวศาสตร์
  • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: