มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการรับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งผู็สมัครออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน

โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่นอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 – 19 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (Gpax) ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิขาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และวิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์(PAT2)
  • มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2556(O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์
  • ผู้สมัครรับตรงทั้ง 2 โควตา จะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพื้นที่บริการกลุ่มจังหวัดที่กำหนด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 หรือผู้ปกครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพื้นที่บริการกลุ่มจังหวัดที่กำหนด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกใช้สิทธิ์การเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือของผู้ปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • รวม 65 คน

วิธีสมัคร

  • ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE ได้แล้ววันนี้ (กดเลย)