รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านครูแนะแนว
  • 12 – 30 พฤศจิกายน 2561
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 1 – 12 ธันวาคม 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ศิลปะดิจิตอล
  • ดนตรี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 20)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 23)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 25)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครผ่านครูแนะแนว
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 2 อาคารเอนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: