รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลงานทางด้านวิชาการ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9