รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมระบบควบคุม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการจัดการ-นานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พืชไร่/พืชสวนและภูมิทัศน์/กีฏวิทยา/โรคพืช/ปฐพีวิทยา
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • วิศวกรรมวัสดุนาโน
  • (หน้า 6)
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • วิศวกรรมระบบการผลิต
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
  • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานทางด้านโอลิมปิกวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: