รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 290 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์