TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9