TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถภาษาและวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการ ศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีเอกสารรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์ หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการอนุมัติจากสัตวแพทยสภา หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีใบมาตรฐานฟาร์ม และอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวนอย่างน้อย 100 ชั่วโมง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 9 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9