รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 24)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • กีฏวิทยา
  • โรคพืชวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • พืชสวน
  • พืชไร่
  • การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • เกษตรนวัตกรรม
  • (หน้า 4)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสื่อดิจิตอล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • (หน้า 8)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • พละศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ-โครงการพิเศษ
  • การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษนานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • (หน้า 16)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 17)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดนตรีไทย
  • (หน้า 18)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
  • (หน้า 19)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจสากล
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • การระหว่างประเทศ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • นิติศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 20)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 20)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงินธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชาการ
 • เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 439 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 23)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 23)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: