รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ม.ขอนแก่น 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ม.ขอนแก่น 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสื่อดิจิตอล-นานาชาติ
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์