TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรงTCAS 62 รอบ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตร-ศรีราชา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 16 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชีบริหาร
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโลจิสติกส์การเงินและการลงทุน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 595 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11