TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5