โครงการ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 ม.บูรพา 2557

โครงการ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 28 พฤศภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
 • โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 57 ในการสมัครคัดเลือกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนทำการสมัคร
 • การสมัครรับตรง ครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT, PAT และ/หรือวิชาสามัญ

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ