TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไ ม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตและวิแต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11