TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ด่วน ! ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเว็บไซต์ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือเป็นญาติที่สืบสายโลหิต โดยตรงตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครแสดงความจำนงเข้าศึกษาผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7