TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1, 2 นร.เรียนดี/นร.ต่างชาติ การจัดการ-ภาษาอังกฤษ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 3 – 14 ธันวาคม 2561
  • (TCAS รอบ 1)
  • (หน้า 3)
 • รอบที่ 2
  • 4 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
  • (TCAS รอบ 2)
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและจากโรงเรียนในต่างประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • และ/หรือ มีคะแนน SAT จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 900 หรือสอบผ่าน A Level แล้ว
  • และ/หรือ มีคะแนน GED ในแต่ละรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รอบที่ 1 : 15 คน
 • รอบที่ 2 : 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นสอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5