รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2562
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
  • จิตวิทยาองค์การ
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พืชสวน
  • พืชไร่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีสากล
  • นิติศาสตร์
  • ฝรั่งเศสธุรกิจ
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภูมิสารสนเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • คณิตศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  • การประถมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 13)

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภทผลการเรียนดี
 • ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
 • ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ
 • ประเภทผู้มีความพิการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละประเภท/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่ม เติมตามแต่ละประเภทที่กำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 4,940 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
 • (หน้า 4, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: