รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 25)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารท้องถิ่น
 • คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • จีนและการสื่อสาร
  • ญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • เภสัชอุตสาหกรรม
 • (หน้า 16)

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตานักเรียนเรียนดี
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
 • โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์
 • โควตาโครงการกลุ่มความร่วมมือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โควตาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โควตาค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ คณะนิติศาสตร์
 • โควตาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 • โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีจิตอาสาหรือมีคุณธรรมจริยธรรม
 • โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีศิลปะและวัฒนธรรม
 • โควตาโครงการรักษ์เกษตร
 • โควตาทายาทเกษตรกร และทายาทธุรกิจการเกษตร
 • โครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลี กตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • (หน้า 3, 16)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโควตา/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 3,441 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบความรู้เฉพาะทาง
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์