รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • พัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • จิตรกรรม
  • ดนตรีสากล
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
  • เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต-เทียบโอน
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • การจัดการภัยพิบัติ
  • เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • พืชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการทั่วไป
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจออนไลน์
  • ธุรกิจเกษตร
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • เศรษฐศาสตร์
  • สื่อสารมวลชน
  • การประชาสัมพันธ์
  • การบัญชี
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะทาง
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: