รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.เชียงใหม่ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.เชียงใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • โควตา
  • 4 – 10 กุมพาพันธ์ 2562
 • โครงการพิเศษ
  • 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 10, 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • การท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ประถมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • อาเซียนศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบําบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ-หลักสูตร 3 ภาษา
  • บริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-โครงการควบ 2 ปริญญา
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตร 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตร 4 ปี
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน-โครงการควบ 2 ปริญญา
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล
  • นวัตกรรมดิจิตอล

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
 • โครงการชาวไทยภูเขา
 • โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
 • โครงการนักเรียนพิการ
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • โครงการพิเศษอื่นๆ
 • โครงการดำเนินการโดยคณะ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละโครงการกำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ GAT-PAT ตามแต่ละโครงการกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: