โครงการรับตรง วมว. ม.ขอนแก่น 2557

โครงการรับตรง วมว. ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา 10 คน
  • เคมี 5 คน
  • ฟิสิกส์ 5 คน
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 5 คน
  • คณิตศาสตร์ 5 คน
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 คน
  • ชีวเคมี 1 คน
  • จุลชีววิทยา 3 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 คน
  • สถิติ 5 คน
  • สารสนเทศสถิติ 5 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 คน
  • ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 10 คน
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน
  • เทคโนโลยีธรณี 2 คน
  • เทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
  • เทคโนโลยีการผลิต 5 คน
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์ 2 คน
  • กายภาพบำบัด 1 คน
 • วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 คน
  • การประมง 5 คน
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา 5 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์ 2 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 20 คน
 • คณะวิทยาลัยนานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ 5 คน
  • ธุรกิจระดับโลก 5 คน
  • การตลาดระหว่างประเทศ 5 คน
  • การจัดการการท่องเที่ยว 5 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 10 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์ 15 คน
  • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 5 คน
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร 5 คน
  • การประมง 5 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป 12 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 3 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมม 3 คน
  • วิศวกรรมโยธา 3 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 • มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษา(ม.4-6)ไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนรับ

 • รวม 239 คน

วิธีสมัคร

 • นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ