รับตรงTCAS62 รอบ 1 เรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 5 ปี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 5 ปี
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล/เทียบโอน
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ/เทียบโอน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เทียบโอน
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค/เทียบโอน
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/เทียบโอน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์/เทียบโอน
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทียบโอน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์