รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี/ม.6 พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี/ม.6 พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเรียนดี ม.6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรสองภาษา
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-หลักสูตรสองภาษา-วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-หลักสูตรสองภาษา-วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิค
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ-หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 268 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์