รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 9)
 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • การจัดการเทคโนโลยีการบิน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 15)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 16)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 16)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย-ภาคพิเศษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 17)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 19)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • ภาษาไทย
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 20)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 23)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตร 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตร 4 ปี
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 24)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 26)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 26)
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • มีประวัติผลงาน หรือความสามารถพิเศษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 523 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: