รับตรงTCAS62 รอบ 1 หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ-นานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด-นานาชาติ
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 393 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์