โครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2557

โครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • บริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 30 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์ 70 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 20 คน
  • สถิติ 20 คน
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหาร 10 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตร 20 คน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10 คน
  • สัตวศาสตร์ 30 คน
  • ประมง 10 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 คน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 10 คน
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์ 15 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน
  • คอมพิวเตอร์เพอริเมชั่นและเกม 50 คน
  • ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 30 คน
  • นิเทศศาสตร์ 80 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์ 10 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 20 คน
  • สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน (หลักสูตร 5 ปี) 20 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 20 คน
  • นฤมิตศิลป์ 20 คน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 20 คน
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • บัญชีบัณฑิต 50 คน
  • การตลาด 50 คน
  • การจัดการ 50 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 คน
  • การบริหารการเงิน 50 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 คน
  • การจัดการการประกอบการ 54 คน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 คน
  • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย 5 คน
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 15 คน
  • ภาษาอังกฤษ 7 คน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 7 คน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 คน
  • ภาษาจีน 7 คน
  • ภาษาญี่ปุ่น 7 คน
  • ภาษาฝรั่งเศส 7 คน
  • ประวัติศาสตร์ 30 คน
  • การพัฒนาชุมชน 20 คน
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 25 คน
  • ภาษาเกาหลี 20 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 20 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 20 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) 20 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 15 คน
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง 60 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 60 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 17 คน
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์ 20 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • จิตวิทยา 15 คน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา 15 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์ 30 คน
  • ศิลปะการแสดง 20 คน
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์ 35 คน
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • การจัดการวัฒนธรรม 50 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่เกิน 2 ปีในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม gpax 6 ภาคเรียน
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม gpa ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ป 6 ภาคเรียนตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • ต้องมีคะแนนมาตรฐาน gat pat ไม่เกิน 2 ปีนับจากการสอบครั้งที่ 2 ปี 2555 หรือครั้งที่ 1 ปี 2556 หรือครั้งที่ 2 ปี 2556 หรือครั้งที่ 1 ปี 2557 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน gat pat ตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนดในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด

จำนวนรับ

 • รวม 2079 คน

วิธีสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์