รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร บางเขน
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • เกษตรเขตร้อน
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • สถิติ
  • สัตววิทยา
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ำ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ-นานาชาติ 2 ปริญญา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 10)
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์
  • เกษตรชีวภาพทางการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไ ม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • สอวน.
  • ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์สอวน. ทั่วประเทศ
 • สสวท.
  • ผ่านการอบรมค่ายวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย 3
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 207 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์