รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • ศิลปกรรม
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการวัฒนธรรม
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีสากล
  • ดนตรีไทย
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล
  • ภาษาไทย
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • อาหารและโภชนาการ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • การสื่อสารการตลาด
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: