TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรงTCAS62 โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1/ปวส. พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

[ หน้า 12 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1/ปวส. พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12