TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรงTCAS62 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

[ หน้า 6 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปวสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8