รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประเภทยื่นผลงาน โครงการผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการจัดการ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นบุคคลผู้มีประเภทของความพิการ ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 54 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์