รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการลูกแสดทอง ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการลูกแสดทอง ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประเภทยื่นผลงาน โครงการลูกแสดทอง ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สารสนเทศศึกษา
 • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
 • เทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การประกอบการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นบูตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคลากรสถาบัน หรือศิษย์เก่าตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 54 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5