รับตรงTCAS62 รอบ 1 บุตรเกษตรกรภาคอีสาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 บุตรเกษตรกรภาคอีสาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประเภทยื่นผลงาน โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การประกอบการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561
 • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 63 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์