รับตรง62 ประเภทโควตา ภาคปกติ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2562

รับตรง62 ประเภทโควตา ภาคปกติ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 17 ตุลาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ โควตาเรียนดี (หน้า 4-22)

 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 13)
 • คณะนิติรัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ผู้จบปวส
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-ผู้จบปวส
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรผู้จบปวส
  • (หน้า 16)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 21)

สาขาที่เปิดรับ โควตาประเภทความสามารถพิเศษ (หน้า 23-42)

 • คณะครุศาสตร์
  • ดนตรีศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • พลศึกษา
  • (หน้า 27)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 29)
 • คณะนิติรัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 30)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ผู้จบปวส.
  • การจัดการ
  • การจัดการ-ผู้จบปวส.
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ผู้จบปวส.
  • การจัดการการโรงแรม
  • การจัดการการโรงแรม-ผู้จบปวส.
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • การตลาด-เทียบเท่า
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • (หน้า 31)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ผู้จบปวส.
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-ผู้จบปวส.
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร-ผู้จบปวส.
  • (หน้า 36)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 41)

สาขาที่เปิดรับ ประเภททั่วไป (หน้า 43-64)

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 51)
 • คณะนิติรัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 52)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ผู้จบปวส.
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-ผู้จบปวส.
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • สัตวศาสตร์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร-ผู้จบปวส.
  • (หน้า 53)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 58)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ผู้จบปวส.
  • การจัดการ
  • การจัดการ-ผู้จบปวส.
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ผู้จบปวส.
  • การจัดการการโรงแรม
  • การจัดการการโรงแรม-ผู้จบปวส.
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • การตลาด-ผู้จบปวส.
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • (หน้า 60)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโควตากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: