รับตรง62 Walk In สู่รั้วแคแสด ม.ราชภัฏภูเก็ต 2562

รับตรง62 Walk In สู่รั้วแคแสด ม.ราชภัฏภูเก็ต 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการ Walk In สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ดนตรีศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี/ชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • (หน้า 8)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • นวัตกรรมการออกแบบ
  • ศิลปะการจัดแสดง
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การพัฒนาชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • นิเทศศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ-การบริการและอีเว้นท์
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจโรงแรม
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีการประมง
  • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: