โครงการรับตรง นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2557

โครงการรับตรง นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • ประเภททุนกองทัพบก — จำนวน 20 คน (เพศหญิง)
 • ประเภททุนส่วนตัว — จำนวน 20 คน (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับจำนวนไม่เกิน 10 คน)
 • ประเภททุนส่วนราชการฝากเรียน — จำนวน 5 คน (รับทุนการศึกษาจากองค์การทหารผ่านศึก)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)
 • จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test
 • หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
 • มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 85 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25