รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.มหาสารคาม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 7 ตุลาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์
  • ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารการเงิน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนและสังคม
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • ภาษาเกาหลี
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • จิตวิทยา
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • การจัดการวัฒนธรรม
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคม โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 208 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สถานศึกษาคัดเลือก
 • ยื่นผลงาม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: