TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

โครงการรับตรง เพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 30 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • เคมี — 10 คน
 • ชีววิทยา — 10 คน
 • จุลชีววิทยา — 3 คน
 • ฟิสิกส์ — 10 คน
 • ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) — 10 คน
 • ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) — 10 คน
 • คณิตศาสตร์ — 10 คน
 • สถิติ — 10 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป (5 ภาคการศึกษา)
 • ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ
 • ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ (หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

จำนวนรับ

 • รวม 73 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษรณีย์ มาที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
หน้า: 1 2 3 4 5