รับตรง62 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 (4 ครั้ง)

รับตรง62 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 (4 ครั้ง)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (4 ครั้ง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 29 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2561
 • ครั้งที่ 2 : 29 มิถุนายน – 17 ตุลาคม 2561
 • ครั้งที่ 3 : 29 มิถุนายน – 19 ธันวาคม 2561
 • ครั้งที่ 4 : 29 มิถุนายน 2561 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตย
  • ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
  • ดนตรีแจ๊ส
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • การประพันธ์ดนตรี
  • การละครเพลง
  • ดนตรีศึกษาและการสอน
  • ธุรกิจดนตรี
  • เทคโนโลยีดนตรี

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย และ/หรือ สากล และโสตทักษะ
 • มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา
 • (หน้า 7, 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบวัดความสามารถ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์