รับตรง62 ประเภทโควตา ภาคปกติ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2562 (รอบที่ 2)

รับตรง62 ประเภทโควตา ภาคปกติ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2562 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2561
 • (หน้า 20-24)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • พลศึกษา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาไทย
  • ดนตรี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สถิติประยุกต์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การท่องเที่ยว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • การจัดการ
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
  • การตลาด
  • การตลาด-เทียบโอน
  • การเงินการธนาคาร
  • การเงินการธนาคาร-สหกิจศึกษา
  • การบัญชี
  • การบัญชีเ-ทียบโอน
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะอัญมณีและประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบกราฟิก
  • การออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
  • อัญมณีศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • การสื่อสารมวลชน
   • วิทยุกระจายเสียงฯ
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารบูรณาการ
   • การสื่อสารการท่องเที่ยว
   • ธุรกิจบันเทิงและการแสดง
  • นิเทศศาสตร์-สองภาษา
  • การสื่อสารการตลาด
  • การสื่อสารการท่องเที่ยว
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 20-24)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • (หน้า 20-24)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: